ಸ್ಟೇಜ್ 1: Becoming an Adaptive Trader

The Most Important Lessons in Stock Market and a Basic Introduction to Trading

This is stage 1 of our 5-stage "Become a Complete Adaptive Trader" course

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ (ಬೇಸಿಕ್ ) ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ನಗದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ-ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ನೀವು ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
10+
Lessons
29+
Duration
629+ mins
Stages
3+4+5
Instruction Language:
Kannada
Validity
6 Months
This stage contains
In this course, you will learn everything about stock market from basics. You will learn Intra-day trading techniques in cash market, Short term Trading Techniques and Investment Strategies. You will also learn few concepts on Psychologies of the rich with Trading Psychology, Risk Management Techniques etc
Stage 1

Welcome

About Srimantha

Courses offered in Stock Market

Your Trainer

Secrets of the RICH

 • Money vs Currency
 • Path of the Rich (Groundnut Story)
 • Need for Financial Intelligencen
 • The Secret (Pot Theory)
 • Sources of Income (Merits/Demerits)

Introduction to Stock Market

Sheep Pyramid

 • What is Share Market
 • Share Market Terminologies -1
 • Share Market Terminologies -2
 • Strategies (Long/Short/Intra Day)

Basics of Technical Analysis

 • Chart Movement & Duration
 • OHLC & OHLC Bar
 • Candlestick
 • Candlestick Patterns
 • Indicators
 • Long Term Strategy
 • Strategy

Risk Management Principles

 • Risk Management
 • Risk to Reward Ratio

IntraDay Strategy

 • Bull Trades
 • Bear Trades

Demo

 • Screener Demo
 • Platform & Order Demo
 • Paper Trade

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn