ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ 3,4,5 ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿದೆ

Adaptive Trader Mastery: Stage 3, 4 and 5

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಪ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಫಿಬೊನಾಕಿ, ವೇವ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸುಧಾರಿತ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳ 'ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
10+
Lessons
52+
Duration
1229+ mins
Stages
3+4+5
Instruction Language:
Kannada
Validity
12 Months
There are 3 Courses in this bundle
This is a bundle of courses containing Stages 3,4 and 5 course. In these courses, you will learn Futures and Options, Fibonacci, Wave and Time Analysis, Advanced Risk Management techniques, Psychology, Financial Management, Strategies etc. For more details, go to ‘Learn More’ section of individual stages.
COURSE
1

Stage 3

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 3
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1: Introduction to Futures and Options

 • Introduction to Stage 3 of Futures & Options

Chapter 2: Options

 • Introduction to Options
 • Options Terminologies
 • Options Chain
 • MTM Settlement
 • Options Premium and Components
 • Payout Diagram
 • Option Greeks
 • Points to be aware of - "Beware Points" in options

Chapter 3: Futures

 • Introduction to Futures
 • Futures Terminologies
 • Futures Pricing
 • Expiry & Settlement
 • Margin & Futures Pricing
 • Points to be aware of - "Beware Points" in Futures

Chapter 4: Trading Strategies

 • Introduction to Futures and Options Strategies
 • Protective Call & Protective Put
 • Covered Call & Covered Put
 • Long Straddle & Long Strangle
 • Short Straddle & Short Strangle
 • Bull Call Spread & Bull Put Spread
 • Bear Call Spread & Bear Put Spread/li>
 • Iron Condor
COURSE
2

Stage 4

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 4
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1

 • Introduction to Stage 4

Chapter 2:

 • Introduction to Fibonacci and its Importance
 • Pivot High and Pivot Low
 • Retracement
  • Fibonacci Forecasting -
  • Extension
  • Expansion
  • Projection
 • Trade Setup

Chapter 3

 • Trading Journal
 • The Golden Rules
 • Advanced Risk Management
 • Position Sizing
 • Probabilities
 • Conclusion & Summary
COURSE
3

Stage 5

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 5
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1:

 • Introduction to Waves

Chapter 2::

 • Understanding Waves
 • Structure of a Wave
 • 3 Primary Principles of Elliot Waves
 • Characteristics of an Impulse Wave
 • Extension and Truncation
 • Zig Zag
 • Flat Correction
 • Complex Correction
 • Triangle
 • The Story of Every Wave
 • Trendlines for Wave Analysis
 • Rules of Alteration
 • How to Trade Waves - Becoming an Adaptive Trader

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn