ಸಮಗ್ರ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್
Comprehensive Commodity & Currency Course

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗುಚ್ಛ ಪ್ರಭಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ (ಫಂಡಮೆಂಟಲ್) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಬಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Complimentary Stage 1 and Stage 2

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
40+
Lessons
20+
Duration
1800+ mins
Stages
Commodity+Currency
Instruction Language:
Kannada
Validity
12 Months
There are 2 Courses in this bundle
This bundle contains courses that covers all fundamental and technical aspects that are required to trade in various commodities and currencies along with powerful trading strategies. If you wish to trade in areas that matter most to the economy, then you must start learning Commodity and Currency trading, which are covered in this bundle. Very complex subjects are taught in a very simple manner in Kannada.
COURSE
1

Currency

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction to Currency Course
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1: Introduction to Currency Market

Chapter 2: Dollar Part - 1

Chapter 3: Dollar Part - 2

Chapter 4: Interest Rate Parity

Chapter 5: Factors for Currency Movement

Chapter 6: Nifty & Currency Correlation

Chapter 7: Currency Pairs

Chapter 8: Contract Details

Chapter 9: Futures & Options

Chapter 10: Currency Trading Setup

Chapter 11: Currency Trading Strategy

Chapter 12: Trading Strategy Usage of F & O

COURSE
2

Commodity

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction to Commodity
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Types of Commodities

Chapter 3: Reference Exchanges

Chapter 4: Business Hours: Timing

Chapter 5: Correlation between Equity and Commodity. Information Sources

Chapter 6: Commodity Charts

Chapter 7: Macro Economics

Chapter 8: Macro Economics - Reaction on Market

Chapter 9: Commodity Instruments

Chapter 10

 • MCX Commodity Contracts-Gold
 • MCX Commodity Contracts-Silver
 • MCX Commodity Contracts-Energy

Chapter 11: Commodity Index

Chapter 12

 • Commodity Crude Oil-Part 1
 • Commodity Crude Oil-Part 2
 • Commodity Crude Oil-Part 3

Chapter 13: Commodity TAX

Chapter 14

 • Commodity Trading Strategy-Part 1
 • Commodity Trading Strategy-Part 2

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn