ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್
The Ultimate Commodity Course

ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:55 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರವು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ (ಫಂಡಮೆಂಟಲ್) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ (ಟೆಕ್ನಿಕಲ್) ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ 'ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
14+
Lessons
14+
Duration
600+ mins
Instruction Language:
Kannada
Validity
6 Months
This courses contains
Commodity market is a very diverse and complicated market where it provides immense trading possibilities. Commodity Trading gives traders an opportunity to trade from 9 AM to 11:55 PM in the night. Commodity trading involves trading in Gold, Silver, Crude Oil, Natural Gas etc. This course covers all fundamental and Technical aspects of commodity trading, along with a well-tested powerful trading strategy, all thought in a very simple manner.
Commodity

The Ultimate Commodity Course

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction to Commodity
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Types of Commodities

Chapter 3: Reference Exchanges

Chapter 4: Business Hours: Timing

Chapter 5: Correlation between Equity and Commodity. Information Sources

Chapter 6: Commodity Charts

Chapter 7: Macro Economics

Chapter 8: Macro Economics - Reaction on Market

Chapter 9: Commodity Instruments

Chapter 10

 • MCX Commodity Contracts-Gold
 • MCX Commodity Contracts-Silver
 • MCX Commodity Contracts-Energy

Chapter 11: Commodity Index

Chapter 12

 • Commodity Crude Oil-Part 1
 • Commodity Crude Oil-Part 2
 • Commodity Crude Oil-Part 3

Chapter 13: Commodity TAX

Chapter 14

 • Commodity Trading Strategy-Part 1
 • Commodity Trading Strategy-Part 2

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn