ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು (ಸ್ಟೇಜ್ 1,2,3,4,5) ಜೊತೆಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿದೆ.

Complete Adaptive Trader - Stage 1, 2, 3, 4 & 5 - everything you need to be a Market Oracle

ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ (ಬೇಸಿಕ್) ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಧಾರಿತ (advanced) ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕಗಳು (Indicators), ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಯೆ (ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್), ಆಪ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಫಿಬೊನಾಕಿ, ವೇವ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸುಧಾರಿತ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳ 'ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
25+
Lessons
107+
Duration
2387+ mins
Stages
1+2+3+4+5
Instruction Language:
Kannada
Validity
12 Months
There are 5 Stages in this bundle

This is a bundle of courses containing all Stages (Stage 1,2,3,4,5) plus Adaptive Trading System course. If you wish to learn about Stock market from very basics to very advanced levels, you can opt for this bundle. In these courses, you will learn basics of stock market, many amazing indicators, Price Action, Futures and Options, Fibonacci, Wave and Time Analysis, Advanced Risk Management techniques, Psychology, Financial Management, Strategies etc. For more details, go to ‘Learn More’ section of individual stages.
COURSE
1

Stage 1

Welcome

About Srimantha

Courses offered in Stock Market

Your Trainer

Secrets of the RICH

 • Money vs Currency
 • Path of the Rich (Groundnut Story)
 • Need for Financial Intelligencen
 • The Secret (Pot Theory)
 • Sources of Income (Merits/Demerits)

Introduction to Stock Market

Sheep Pyramid

 • What is Share Market
 • Share Market Terminologies -1
 • Share Market Terminologies -2
 • Strategies (Long/Short/Intra Day)

Basics of Technical Analysis

 • Chart Movement & Duration
 • OHLC & OHLC Bar
 • Candlestick
 • Candlestick Patterns
 • Indicators
 • Long Term Strategy
 • Strategy

Risk Management Principles

 • Risk Management
 • Risk to Reward Ratio

IntraDay Strategy

 • Bull Trades
 • Bear Trades

Demo

 • Screener Demo
 • Platform & Order Demo
 • Paper Trade
COURSE
2

Stage 2

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 2
 • Introduction to your Trainer

Price Action

 • Dow Theory
 • Price Action Candles
 • Price Action & Structures
 • Minor and Major SR
 • HH-HL & LH-LL
 • Trend Lines
 • Volume Indicator
 • Strategy
 • Q & A

Important Indicators

 • Moving Average
 • RSI
 • ROC
 • ATR
 • HH-HL & LH-LL
 • ADX & DI
 • Bolinger Band
 • VIX

Ichimoku Cloud

 • Introduction to Ichimoku
 • Components
 • Trade Conditions
 • Trade Setup

Trading Strategy/h3>
 • IStrategy

COURSE
3

Stage 3

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 3
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1: Introduction to Futures and Options

 • Introduction to Stage 3 of Futures & Options

Chapter 2: Options

 • Introduction to Options
 • Options Terminologies
 • Options Chain
 • MTM Settlement
 • Options Premium and Components
 • Payout Diagram
 • Option Greeks
 • Points to be aware of - "Beware Points" in options

Chapter 3: Futures

 • Introduction to Futures
 • Futures Terminologies
 • Futures Pricing
 • Expiry & Settlement
 • Margin & Futures Pricing
 • Points to be aware of - "Beware Points" in Futures

Chapter 4: Trading Strategies

 • Introduction to Futures and Options Strategies
 • Protective Call & Protective Put
 • Covered Call & Covered Put
 • Long Straddle & Long Strangle
 • Short Straddle & Short Strangle
 • Bull Call Spread & Bull Put Spread
 • Bear Call Spread & Bear Put Spread/li>
 • Iron Condor
COURSE
4

Stage 4

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 4
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1

 • Introduction to Stage 4

Chapter 2:

 • Introduction to Fibonacci and its Importance
 • Pivot High and Pivot Low
 • Retracement
  • Fibonacci Forecasting
  • Extension
  • Expansion
  • Projection
 • Trade Setup

Chapter 3

 • Trading Journal
 • The Golden Rules
 • Advanced Risk Management
 • Position Sizing
 • Probabilities
 • Conclusion & Summary
COURSE
5

Stage 5

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 5
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1:

 • Introduction to Waves

Chapter 2::

 • Understanding Waves
 • Structure of a Wave
 • 3 Primary Principles of Elliot Waves
 • Characteristics of an Impulse Wave
 • Extension and Truncation
 • Zig Zag
 • Flat Correction
 • Complex Correction
 • Triangle
 • The Story of Every Wave
 • Trendlines for Wave Analysis
 • Rules of Alteration
 • How to Trade Waves - Becoming an Adaptive Trader

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn