ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ 1 & 2 ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಗುಚ್ಛವಾಗಿದೆ

Adaptive Trader - Beginner - This package offers Stage 1 & Stage 2 of the course for beginners

ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ (ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್) ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು Ichimoku, RSI, ROC, ADX ಮುಂತಾದ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳ 'ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
15+
Lessons
55+
Duration
1158+ mins
Stages
1+2
Instruction Language:
Kannada
Validity
12 Months
There are 2 Stages in this bundle
his is a bundle of courses containing Stages 1 and 2. If you wish to learn about Stock market from very basics and to a level where you use few strong trading techniques like Price Action and indicators like Ichimoku, RSI, ROC, ADX etc, you choose this bundle. For more details, go to ‘Learn More’ section of individual stages.
COURSE
1

Stage 1

Welcome

About Srimantha

Courses offered in Stock Market

Your Trainer

Secrets of the RICH

 • Money vs Currency
 • Path of the Rich (Groundnut Story)
 • Need for Financial Intelligencen
 • The Secret (Pot Theory)
 • Sources of Income (Merits/Demerits)

Introduction to Stock Market

Sheep Pyramid

 • What is Share Market
 • Share Market Terminologies -1
 • Share Market Terminologies -2
 • Strategies (Long/Short/Intra Day)

Basics of Technical Analysis

 • Chart Movement & Duration
 • OHLC & OHLC Bar
 • Candlestick
 • Candlestick Patterns
 • Indicators
 • Long Term Strategy
 • Strategy

Risk Management Principles

 • Risk Management
 • Risk to Reward Ratio

IntraDay Strategy

 • Bull Trades
 • Bear Trades

Demo

 • Screener Demo
 • Platform & Order Demo
 • Paper Trade
COURSE
2

Stage 2

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage 2
 • Introduction to your Trainer

Price Action

 • Dow Theory
 • Price Action Candles
 • Price Action & Structures
 • Minor and Major SR
 • HH-HL & LH-LL
 • Trend Lines
 • Volume Indicator
 • Strategy
 • Q & A

Important Indicators

 • Moving Average
 • RSI
 • ROC
 • ATR
 • HH-HL & LH-LL
 • ADX & DI
 • Bolinger Band
 • VIX

Ichimoku Cloud

 • Introduction to Ichimoku
 • Components
 • Trade Conditions
 • Trade Setup

Trading Strategy

 • Strategy

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn